NEXTCOM UK English version of this site Aby powrócić do strony możesz kliknąć w widok perspektywy

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Nextcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sobieskiego 11/E6 (40-082 Katowice), KRS: 0000425131 (dalej również: Administrator).
Z Administratorem można skontaktować się kierując korespondencję na adres: ul. Sobieskiego 11/E6, 40-083 Katowice lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@nextcom.pl
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych.

Sposoby pozyskania danych osobowych

  Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora poprzez:
 • dobrowolne podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą;
 • udostępnienie danych osobowych przez kontrahenta Administratora w trakcie współpracy w związku z wykonaniem i zawarciem umowy pomiędzy Administratorem, a kontrahentem Administratora (kategoria danych: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail);
 • podjęcie próby kontaktu oraz wymiany wiadomość z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

  Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia oraz wykonania umowy łączącej Administratora z jego kontrahentem, w szczególności nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z umowy oraz uzgadniania sposobów wykonania umowy – podstawą prawną tego przetwarzania, jest:
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu przeprowadzenia korespondencji oraz w celach archiwalnych – w przypadku komunikacji pomiędzy Administratorem oraz osobą, której dane dotyczą – podstawą prawną te przetwarzania jest:
  • prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • zgoda osoby, która jest wyrażana z chwilą wysłania wiadomości i oczekiwania na odpowiedź (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych:

  Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
 • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz IT;
 • podwykonawcy Administratora występujący w związku z zawartą umową,
 • firmy świadczące usługi w zakresie audytu lub outosorcingu.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnień roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane lub też przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, statystycznych lub analitycznych.

Przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego
Dane osobowe nie zostaną przekazane do kraju trzeciego.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

  Masz prawo:
 • żądania dostępu do swoich danych,
 • poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych.

Sprzeciw
Możesz wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczących Twoich danych osobowych. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Twojego wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami. Administrator może nie uwzględnić Twojego sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych nadrzędnych wobec Twoich interesów.

Skarga do organu nadzoru
Możesz wnieść także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, na następujący adres:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • ul. Stawki 2 
 • 00-193 Warszawa 

Cofnięcie zgody
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim odbywało się ono na podstawie tej zgody. Dane te mogą być jednak dalej przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu – w takim zakresie, w jakim interes ten stanowi podstawę przetwarzani Twoich danych.

Dobrowolność
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i prowadzenia korespondencji.

Informacje o stronie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne logo firmowe, ciągi znaków i ilustracje nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników tej oferty informacyjnej do własnych celów, niezależnie od rodzaju i podlegają nieograniczonym prawom autorskim i ochronie znaków towarowych.
Marki: Przedstawione marki są zarejestrowanymi markami (znakami towarowymi) producenta i są przez niego chronione. Pobieranie plików odbywa się na własne ryzyko. Nie przejmujemy odpowiedzialności za straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio pobieraniem lub wykorzystywaniem pobranych plików. Inne strony w Internecie połączyliśmy z naszymi za pomocą linków.
Informacje dotyczące linków: Podkreślamy, że nie mamy, ani nie możemy mieć wpływu na wygląd i treści połączonych stron. Dlatego wyraźnie dystansujemy się od zawartości wszystkich połączonych stron, do których można przejść z naszych stron internetowych i nie uznajemy ich zawartości za własne. Dotyczy to wszystkich umieszczonych na naszych stronach linków i ich zawartości. Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność z tego tytułu.
Treści zawarte na naszych stronach internetowych przygotowywane są bardzo starannie. Jednak nie można wykluczyć wystąpienia błędów i pomyłek. Nie ponosimy za to odpowiedzialności. W pojedynczych przypadkach prosimy o Państwa informację. Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki odnośnie błędów lub pomyłek. Korzystając z tej oferty informacyjnej, uznają Państwo powyższe warunki za wiążące.

2022 — Nextcom Sp. z o.o. Sp.K.

DO GÓRY

KONTAKT DO NAS